VZP Verejné Zmluvné Podmienky 2016

 

Vitajte v spoločnosti NET-SITE:IT

Ďakujeme vám za záujem o naše aplikácie a služby („služby“). Služby poskytuje spoločnosť NET-SITE:IT s.r.o., IČ: 44238398,

NET -SITE:IT s. r. o., Kasárenská 2050, 911 05 Trenčín Telefón: +420 220 515 760, +421 948 435 998, IČ: 44238398

Ďalej Dodávateľ.

Spoločnosť NET-SITE:IT s.r.o. vydáva podľa Obchodného zákonníku Slovenskej republiky, tieto Verejné Zmluvné Podmienky (ďalej len „VZP“).

Tieto VZP podrobne upravujú práva a povinnosti medzi zmluvnými stranami pri uzatváraní, dodávaní, prevádzkovaní, zmene, ukončení a stornovaní služieb Dodávateľa.

Objednaním alebo užívaním našich platených služieb vyjadrujete svoj súhlas s týmito zmluvnými podmienkami a stávate sa našim zákazníkom, ďalej ako Objednávateľ. Pozorne si ich prosím prečítajte.

Objednávateľ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá v rámci svojej podnikateľskej činnosti uzatvorí s Dodávateľom zmluvu o spolupráci prostredníctvom objednávky služieb a v rámci týchto VZP.

Objednanie služby môžete urobiť rôznymi spôsobmi. Písomne, telefonicky alebo prostredníctvom našich webových on-line formulárov. Zaväzujeme sa, že každé objednanie služby budete mať u nás zdokumentované.

Tieto Verejné Zmluvné Podmienky (ďalej len „VZP“) sú trvale verejne prístupné na portáloch, stránkach a službách Dodávateľa.

Používanie služieb

Pri objednaní a používaní služieb sa musíte riadiť všetkými zásadami a podmienkami, ktoré sú v rámci služieb k dispozícii a to bez výhrad.

Naše služby nesmiete zneužívať. Napr. nesmiete do služieb zasahovať ani sa do nich pokúšať získať prístup iným spôsobom než pomocou určeného rozhrania a podľa dodaných pokynov. Služby je možné užívať len v medziach platných právnych predpisov. Služby vám môžeme pozastaviť alebo ukončiť v prípade, že vaše jednanie nie je v súlade s našimi podmienkami či zásadami.

Zmluva o spolupráci predstavuje právne platnú rámcovú platformu, pre objednanie a využívanie služieb Dodávateľa, konkrétne špecifikovanou v znení týchto VZP.

Každá služba Dodávateľa sa riadi konkrétnymi licenčnými podmienkami danej služby, ktoré sú  rozpísané v licencii konkrétnej služby, ktorú vám poskytujeme. Licencia zhŕňa a upravuje charakteristiku, podmienky a parametre každej služby.

Licencia riadne špecifikuje postup, termín vytvorenie, rozsah a trvanie služieb, ktoré sa zaväzuje Dodávateľ predávajúci službu dodať Objednávateľovi za úplatu stanovenú pri objednaní služby.

Dodávateľ verejne sprístupňuje časti Licenčných podmienok konkrétnych služieb. Objednávateľ súhlasí s tím, že niektoré špecifické časti Licenčných podmienok, pokiaľ takéto špecifické časti Licencia služby vôbec obsahuje, môže Dodávateľ sprístupniť až po nadviazaní spolupráce, uzatvorení Zmluvy o spolupráci, alebo na výslovnú žiadosť záujemcu o Objednanie služieb. Odkazy na licenčné podmienky všetkých objednaných služieb zašle Dodávateľ na e-mail Objednávateľa.

Väčšina našich služieb je dostupná pre mobilné zariadenia.

V súvislosti s používaním služieb vám môžeme zasielať oznámenie, administratívne správy a ďalšie informácie. Zasielanie niektorých informácií môžete zrušiť.

V službách používame i služby tretích strán. Berte prosím na vedomie, že neručíme za formu a spôsob zobrazovania týchto služieb, ako neručíme ani za obsah vami, Objednávateľom prezentovaný a nie sme povinný skúmať, či neporušuje práva tretích strán.

Niektoré z našich služieb umožňujú nahrávanie, odosielanie, ukladanie a prijímanie obsahu. Práva k duševnému vlastníctvu daného obsahu zostávajú vo vašom vlastníctve. Inak povedané, váš obsah je stále váš.

Objednanie služieb

Služby si u nás môžete objednať iba záväzne podľa týchto VZP a to týmito formami:

  1. písomné objednávky zaslané na poštovú alebo e-mailovú adresu Dodávateľa
  2. vyplnením elektronického objednávkového formulára na internetových stránkach Dodávateľa
  3. telefonickou objednávkou – distančnou formou, prostredníctvom aktívnej alebo pasívnej telefonickej podpory Dodávateľa a klientskej linky
  4. ústnou alebo písomnou objednávkou v kancelárii Dodávateľa
  5. podpísaním SMS Zmluvy pomocou objednávky SMS služby Dodávateľa UPORDER
  6. zaplatením bankového poplatku na účet Dodávateľa

Objednaním služieb záväzne výslovne súhlasíte s týmito VZP a uzatvárate Zmluvu o spolupráci v znení aktuálnych VZP k dátumu objednania služby.

Objednávateľ prehlasuje, že rozumie týmto VZP i poskytovaným službám Dodávateľa a na základe toho si objednáva služby alebo dielo od Dodávateľa na  užívanie a uzatvára s ním túto Zmluvu o spolupráci.

Plnú zodpovednosť za porozumenie týmto VZP Dodávateľa nesie v prípade objednania Objednávateľ alebo ním poverená osoba.

Objednávateľ prehlasuje, že sa s týmito VZP zoznámil pred objednaním si konkrétnej služby alebo diela a že Dodávateľ tieto VZP sprístupnil.

Telefonická podpora Dodávateľa navrhuje distančne v hlasovom zázname Objednávateľa uzavrieť Zmluvu o spolupráci. Objednávateľ môže s návrhom súhlasiť  objednaním služieb za cenu stanovenú v objednávke. Pokiaľ Dodávateľ zmluvu písomne nezruší do 25 hodín od objednania Objednávateľom, má sa za to, že s návrhom zmluvy Dodávateľ súhlasí bez výhrad a zaväzuje sa dodať objednané služby riadne v termíne podľa licenčných podmienok.

Odkazovaním platným internetovým odkazom alebo slovným poukázaním na miesto, kde sa tieto VZP nachádzajú sa má za to, že sa Objednávateľ s týmito VZP mal možnosť verejne zoznámiť a je na jeho zodpovednosti, či tak urobil alebo či tak sám chce alebo potrebuje učiniť. Dodávateľ nemá povinnosť citovať v zmluvných dokumentoch tieto VZP v plnom znení ani ich doslovne prečítať pri telefonickom objednaní.

Dodávateľ pred objednaním služieb alebo produktu upozornil Objednávateľa na existenciu VZP, ktoré verejne trvale sprístupnil v plnom znení pred objednaním Objednávateľa a uzatvorením Zmluvy o spolupráci.

Objednávateľ si je vedomý, že s objednaním služieb alebo diela vznikajú Dodávateľovi nevyhnutné priame administratívne, grafické, tlačové, webové, programovacie náklady. Objednávateľ sa zaväzuje tieto náklady uhradiť vo výške stanovenej Dodávateľom v Licencii alebo podľa aktuálneho Cenníka Dodávateľa.

Dodávateľ má povinnosť riadne archivovať staré verzie týchto VZP a na požiadanie ich poskytnúť Objednávateľovi v plnom znení. Objednávateľ uzaviera zmluvu o spolupráci vždy v znení VZP aktuálnych k dátumu objednávky. VZP sa tam nemôžu spätne meniť.

Dodávateľ má povinnosť urobiť hlasový záznam telefonickej objednávky. Ten musí obsahovať súhlas s urobením záznamu alebo jeho časti. Dodávateľ má povinnosť tento zvukový záznam alebo jeho časť poskytnúť Objednávateľovi na vyžiadanie. Objednávateľ súhlasí so spracovaním a urobením tohto záznamu telefonickej objednávky. Tieto materiály sa dajú  poskytnúť v prípade potreby i štátnym orgánom.

Objednávateľ súhlasí s urobením neverejných hlasových záznamov hovoru s operátormi Dodávateľa za účelom stanovenia si zmluvných podmienok, urobených servisných úkonov, objednávok, obsahu dohôd, nastavovanie služieb. Dodávateľ tieto záznamy používa na spravovanie služieb a dokladovanie dohovorených faktov s cieľom spokojnosti oboch strán so službami a ich obsahom. Dodávateľ nemá povinnosť všetky materiály a záznamy archivovať trvale.

Zásady spolupráce

Dodávateľ sa zaväzuje vyvíjať aktivitu k spokojnosti Objednávateľa tak, aby naplnil zmysel poskytovaných služieb a vytváraných diel.

Ako Dodávateľ sme si vedomí, že k vám máme zodpovednosť. Najmä za vašu dôveru, ktorú nám objednaním služieb prejavujete.

Technické i administratívne záležitosti sa zaväzujeme riešiť operatívne v čo najkratšom možnom čase, často  rádovo v hodinách. Pre výnimočné prípady si vyhradzujeme dobu reakcie a riešenie problémov do 15 pracovných dní.

Dodávateľ deklaruje, že jeho služby a diela sú sprostredkované alebo prezentované tretími stranami. Dodávateľ preto neručí za úplný obsah takýchto  prezentácii a deklaruje, že všetky podmienky a možnosti jednotlivých služieb a diel, ktoré dodáva a prevádzkuje sú jasne stanovené v VZP Dodávateľa a v oficiálnych prezentačných materiáloch Dodávateľa, najmä na webových stránkach služby Dodávateľa a v Licenčných službách. Dodávateľ k tomuto účelu rovnako sprístupnil klientsku linku 800 787 800 (ďalej len „klientska linka“) s pracovníkmi Dodávateľa, kde v pracovných hodinách poskytuje komplexné, živé a odborné, technické informácie o svojich službách a dielach.

Dodávateľ i Objednávateľ sa zaväzujú, že každý vzájomný spor budú riešiť spoločne dohodou, pričom sa zaväzujú nájsť rozumný kompromis tak, aby obidve zmluvné strany neboli poškodené.

Dodávateľ i Objednávateľ sa zaväzujú, že v prípade akéhokoľvek sporu nedôjde  žiadnou zmluvnou stranou k poškodzovaniu dobrého mena zmluvných strán, vyhrážaniu alebo k zverejňovaniu nepravdivých či neúplných informácií kdekoľvek v rámci internetu a verejnosti.

Všetky konkrétne informácie a skutočnosti ohľadom ponuky a objednávky Objednávateľa, poskytnutých informácií o Objednávateľovi alebo Dodávateľovi a vzájomnej zmluvnej spolupráci, najmä však postupy pri poskytovaní služieb podliehajú utajeniu a mlčanlivosti a bez súhlasu Dodávateľa alebo Objednávateľa nesmie byť poskytnuté ani oznámené žiadnej tretej strane.

Služby neustále upravujeme a vylepšujeme. Môžeme priebežne pridávať či odoberať funkcie a tiež môžeme pozastaviť či ukončiť celú službu a nahradiť ju adekvátne inou službou.

Súhlasíte so spracovaním vašich osobných údajov, firemných údajov, čísel, kontaktov, adries, grafických alebo textových materiálov pre účely nevyhnutné na prevádzku služieb Dodávateľa a pre zlepšovanie výkonu služieb.

Garancie služieb

Dodávateľ sa zaväzuje na základe svojho najlepšieho vedomia a svedomia prezentovať dobré meno Objednávateľa, jeho služieb či produktov za cieľom zaistenia nových klientov pre Objednávateľa a rozširovanie dobrého mena jeho podnikania.

Dodávateľ sa zrieka akéhokoľvek práva na provízie z obchodných transakcií Objednávateľa. Dodávateľ nebude požadovať žiadne poplatky a žiadne provízie za poskytnutých klientov, zákazky a obchody a to v priebehu služieb ani po ukončení služieb.

Naše služby poskytujeme na úrovni znalostí a starostlivosti,  ktoré sú primerané v danom obchodnom a technologickom odvetví  a dúfame, že ich budete radi používať. Určité skutočnosti však v súvislosti s našimi službami sľúbiť nemôžeme.

Garantujeme vám slušné jednanie a zmysluplnú a pružnú komunikáciu s nami. Garantujeme, že pre vás vykonáme sľúbenú prácu a dodáme objednané služby.

Garantujeme, že všetky stránky služieb, licenčné podmienky, materiály vydané Dodávateľom a klientska linka Dodávateľa prezentuje pravdivo služby „tak, ako sú“.  Objednávateľ má právo sa pýtať a overovať si informácie na živej infolinke Dodávateľa.

Garantujeme vám poskytnutie akýchkoľvek nám dostupných štatistík o vašich využitých službách tak, aby ste si boli vedomí objemu a prospešnosti vykonanej práce.

Konkrétne garancie odhadovaného alebo garantovaného výkonu služby je zverejnená v Licenčných podmienkach služby, na ktorú sa výkon vzťahuje.

Služba Garancie získania klienta prostredníctvom zasielania klientov sa riadi a je špecifikovaná v Licenčných podmienkach konkrétnej služby, na ktorú sa garancia vzťahuje.

Služba Poistenie zmluvných podmienok sa riadi a je špecifikovaná v Licenčných podmienkach tejto služby.

Garanciou funkčnosti služby dostávate v súvislosti s ozajstným výkonom a funkčností poskytnutých alebo sprostredkovaných služieb. Garantujeme vám, že podľa našich znalostí a skúseností vám poskytneme maximálne funkčné služby.

Spoločnosť NET-SITE:IT s.r.o.  ani jej dodávatelia či distribútori neuvádzajú v súvislosti so službami žiadne iné konkrétne sľuby než tie, ktoré sú výslovne uvedené v týchto podmienkach alebo v objednávkach služby, alebo v písomnej zmluve, alebo v licenčných podmienkach služby alebo na stránkach súvisiacich so službou alebo v propagačných materiáloch oficiálne vydaných Dodávateľom.

Napríklad sa v súvislosti s obsahom v rámci služieb, s ich konkrétnymi funkciami, s ich spoľahlivosťou, dostupnosťou ani s ich schopnosťou uspokojiť vaše potreby či osobné predstavy k ničomu nezaväzujeme. Služby poskytujeme „tak, ako sú“.

Odmena za služby

Ceny služieb Dodávateľa sú stanovené v aktuálnom Cenníku, na stránkach alebo v dokumentoch Dodávateľa. Sme platcami DPH.

Štandardná splatnosť daňových a platobných dokladov vystavených Dodávateľom je 14 dní. Ak požaduje klient individuálnu splatnosť alebo rozloženie sumy na splátky, je povinný požiadať Dodávateľa písomne návrhom (e-mail) alebo využiť SMS Zmluvy Dodávateľa UPORDER. Pokiaľ tak Objednávateľ neučiní do 24 hodín od objednávky, Dodávateľ vystaví doklad so štandardnou splatnosťou.

Dĺžka služby i dodanie služby sú vždy konkrétne stanovené v Licencii služby.

Cenu za objednané služby je Objednávateľ povinný uhradiť na základe proforma faktúry alebo faktúry zaslanej Dodávateľom Objednávateľovi so 14 dennou splatnosťou, ak nie je  písomne dohodnuté inak.

Ak sa dostane  Objednávateľ do omeškania s úhradou ceny za objednané služby alebo diela a toto omeškanie je dlhšie  než 30 dní, má Dodávateľ právo deaktivovať služby Objednávateľa alebo znemožniť užívanie diel Objednávateľom. Týmto nie je  dotknutá  povinnosť Objednávateľa uhradiť zmluvnú cenu a nie je tým dotknuté  ani právo Dodávateľa na náhradu spôsobenej škody a sankčnú pokutu.

Objednávateľ je povinný  i v prípade deaktivovaných služieb uhradiť Dodávateľovi zmluvnú cenu za dodané služby alebo diela a to vrátane sankcií a poplatkov za naviac práce spôsobené deaktiváciou alebo obmedzením  služieb a prípadnú spätnú aktiváciu služieb.

Ak uhradí Objednávateľ riadne dlžnú sumu za objednané služby alebo diela, Dodávateľ aktivuje služby do 5 dní od prijatia úhrady v plnom rozsahu.

Sumu za objednané a zaplatené služby ani ich časť Dodávateľ nevracia Objednávateľovi.

Preplatky nad rámec objednávky sa Dodávateľovi zaväzuje vrátiť na účet Objednávateľa, keď o to Objednávateľ požiada písomne, predloží bližšie informácie o tomto preplatku a identifikuje sa. Pokiaľ o zaslanie preplatku Objednávateľ nezažiada do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom bol preplatok zaslaný na bankový účet, vystaví Dodávateľ k platbe riadny daňový doklad vrátane DPH a na žiadosť Objednávateľa poskytne Objednávateľovi adekvátne služby v cene preplatku korešpondujúce so službami Objednávateľa už objednanými.

Pri vystavení proforma faktúry alebo platobného príkazu sa Dodávateľ zaväzuje vystaviť Objednávateľovi riadny daňový doklad za prijaté platby.

Porušenie VZP

Objednávateľ i Dodávateľ môže odstúpiť od zmluvy, pokiaľ je jednanie druhej strany v rozpore s týmito VZP. Odstúpením od zmluvy sa zmluvná strana nevzdáva práva na náhradu vzniknutej škody.

Ak poruší Objednávateľ povinnosť zaplatiť riadne a včas, je povinný Dodávateľovi zaplatiť zmluvnú pokutu, ktorá sa stanovuje vo výške 0,5% denne z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.

Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo Dodávateľa na náhradu škody.

Paušálne náklady na telefonické a písomne upomienky Objednávateľa činia 30,- € bez DPH. Objednávateľ sa zaväzuje tieto náklady v prípade takéhoto  upozorňovania  Dodávateľovi uhradiť.

Ak poruší Objednávateľ alebo Dodávateľ niektoré body týchto VZP sú povinní druhej zmluvnej strane ponúknuť adekvátnu finančnú alebo non-finančnú náhradu a kompenzáciu za takého porušenia, ak nie je  písomne dohodnuté inak.

Dodávateľ je oprávnený odovzdať dlh Objednávateľovi na vymáhanie tretej strane a to vrátane informácií o Zmluve a objednávke tretej strane.

Ukončenie, predĺženie alebo stornovanie služieb

Objednanie služieb Objednávateľom je vždy záväzné.

Pokiaľ Objednávateľ nie je ekonomickým subjektom, vykonávajúcim ekonomickú podnikateľskú činnosť, je teda Spotrebiteľom a môže od objednania služieb odstúpiť podľa zákonom stanovenej 14 dennej lehoty od objednania a to bez udania dôvodu. Pre ekonomické subjekty tato zákonná lehota neplatí. Žiadny ekonomický subjekt, podnikateľ nie je spotrebiteľom a preto sa na neho nevzťahujú a ani nemôžu vzťahovať zákonné práva Spotrebiteľa.

Objednávateľ je oprávnený od tejto Zmluvy o spolupráci a týchto VZP odstúpiť:

  1. bezplatne do 24 hodín od objednávky služieb a uzatvorení tejto Zmluvy o spolupráci
  2. po uhradení storno poplatku za služby Dodávateľa
  3. ukončením služieb Dodávateľa

Objednanú službu je možné bezplatne stornovať do 24 hodín od objednávky.

Po uplynutí tejto lehoty začíname na objednávke Objednávateľa a vyhotovení služieb pracovať, aby ju bolo možné dodať v čase a termínoch stanovených v Licencii služby, ku ktorým sme sa zaviazali.

Objednávateľ je do 24 hodín od uzatvorenia zmluvy a objednaní služieb alebo diela oprávnený odstúpiť od uzatvorenej zmluvy bez udania dôvodu a bez nároku Dodávateľa na odstupné vo forme storno poplatku. Objednávateľ musí do 24 hodín od uzatvorenia zmluvy zaslať Dodávateľovi písomnú žiadosť o takomto odstúpení a to elektronicky na e-mail info@podpora24.com. V takomto prípade je celá výroba služby alebo diela zrušená ešte v plánovacom procese a spolupráca ukončená bezplatne. Dodávateľ o tomto stave zašle Objednávateľovi písomné potvrdenie.

Objednávateľ je oprávnený, pred zaplatením ceny za objednané služby alebo diela od zmluvy odstúpiť bez udania dôvodu. V tomto prípade sa Objednávateľ zaväzuje uhradiť Dodávateľovi investované náklady a prácu v podobe storno poplatku stanoveného individuálne Dodávateľom.

Ukončiť sa dajú iba objednané a zaplatené služby. Ukončovať služby sa dajú bez udania dôvodu. Dodávateľ má povinnosť dané zaplatené služby deaktivovať na základe vašej písomnej žiadosti.

Tato zmluva sa ukončuje uplynutím obdobia všetkých služieb. Táto zmluva sa môže predĺžiť uzatvorením akejkoľvek novej objednávky na akúkoľvek dobu plnenia služby alebo zmluvným automatickým predĺžením poistených zmluvných podmienok na rovnaké obdobie plnenia služby.

Znížiť alebo zvýšiť finančné plnenie objednávky, urobiť zmenu objednaných služieb, ide v prípadoch, kedy neboli služby v akcii alebo neboli služby poskytnuté so zľavou alebo služby ani ich časti neboli ešte dodané. U služieb už zaplatených sa nedá meniť výška finančného plnenia objednávky ani spolupráce, ani nejde  požadovať od Dodávateľa finančný rozdiel podľa cenníka Dodávateľa vyplývajúci z takto urobenej  zmeny.

Stornovanie služby a ukončenie tejto Zmluvy o spolupráci po lehote 24 hodín od objednania Objednávateľom je možné po zaplatení storno poplatku stanoveného Objednávateľom v závislosti na miere vynaloženej práce, na miere nákladov k príprave, a v závislosti od úrovne vyhotovenia a dodania služby Objednávateľovi. Storno poplatok objednávky sa vždy pohybuje od 70%  zo sumy služby stanovenej v objednávke služieb.

Objednávateľ sa zaväzuje od zmluvy odstúpiť iba písomne a to elektronickou alebo papierovou formou. Výpoveď za služby je platná iba v prípade, že Objednávateľ zároveň požiada Dodávateľa o možnosť uhradenia nákladov Dodávateľa v podobe odstupného a o vystavenie storno poplatku za objednané služby so splatnosťou 5 dní. Objednávateľ sa zaväzuje tento storno poplatok v tejto splatnosti riadne uhradiť. Dodávateľ sa zaväzuje vystaviť Objednávateľovi odstupné v podobe storno poplatku bez zbytočného odkladu a zároveň deaktivovať služby.

V prípade, že Objednávateľ podľa týchto VZP od zmluvy odstúpi, zmluvné strany si dohodnú odstupné v podobe zmluvného storno poplatku vo výške minimálne 70% z ceny služby alebo diela stanovené v objednávke uzatvorenej zmluvy. Konečná výška storno poplatku sa vypočíta v závislosti od dodanej služby alebo diela a už dodaných a urobených prác v dobe odstúpenia Objednávateľa.

Informácie o týchto podmienkach

Tieto podmienky alebo akékoľvek dodatočné podmienky týkajúce sa určitej služby môžeme príležitostne meniť, napríklad z dôvodu zmien platných zákonov alebo zmien našich služieb. Znenie týchto podmienok alebo Licencie by ste mali pravidelne kontrolovať a to predovšetkým  pred objednaním služieb. Správu o zmenách podmienok zverejníme na stránkach služby. Upozornenie na zmeny dodatočných podmienok budeme uvádzať v rámci príslušnej služby. Zmeny nebudú uplatňované spätne a nebudú nadobúdať  účinnosť skôr než 14 dní po uverejnení. Zmeny týkajúce sa nových funkcií určitej služby alebo zmeny urobené z právnych dôvodov však nadobudnú  účinnosť okamžite. Ak so zmenenými podmienkami určitej služby nesúhlasíte, mali by ste službu prestať používať.

Tieto podmienky riadi zmluvný vzťah medzi vami a spoločnosťou NET-SITE:IT s.r.o. . Neudeľujú práva žiadnym tretím stranám.

Ak tieto podmienky nebudete spĺňať a my nebudeme okamžite jednať, neznamená to, že by sme sa vzdávali akýchkoľvek práv, ktorá nám prípadne náležia (ako napríklad právo ďalej v budúcnosti jednať).

Všetky otázky týmito VZP neupravené sa riadia platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

Pokiaľ vyjde najavo, že určité ustanovenie nie je vynútiteľné, nebude mať tato skutočnosť vplyv na žiadne iné ustanovenia.

Publikácia týchto VZP

Verzia 1.0 týchto VZP publikovaná dňa 03.09.2015

Informácie o spôsoboch, ako kontaktovať spoločnosť NET-SITE:IT s.r.o., nájdete  na kontaktnej stránke.